Header Beleid enzo

Beleid enzo

Beleid enzo BV
Korte Bergweg 26
3712 AG Huis ter Heide
info@beleid-enzo.nl www.beleid-enzo.nl

Beleid en Strategie

Het doek valt toch niet in Leidschendam

Een onmogelijke opdracht vond men. Ruzie in de tent, maar ook kansen voor cultureel ondernemerschap! Halvering van de gemeentelijke subsidie voor de theaterfunctie in de gemeente, noodgedwongen fusie van de twee theaterbesturen en tóch twee theaters open willen houden is niet reëel.

Afb. Het doek valt toch niet

Een businessplan van ondernemers voor een doorstart van het theater in Leidschendam bood perspectieven, maar niet zonder expertise en extra middelen. Na een intensief traject met de betrokken partijen (gemeente, theaterbesturen, culturele ondernemers en de ondernemersvereniging) is het gelukt om tot een gezamenlijk gedragen strategie en financieel en haalbaar voorstel te komen om beide theaters open te houden. Meer >

Ondernemers zoeken lokaal onderdak

De KvK en het MKB roepen het al jaren in Leidschendam-Voorburg.
De kantorenleegstand is enorm,
maar er is onvoldoende geschikte kleinschalige bedrijfsruimte voor lokale kleinschalige ondernemers, zoals starters en zzp-ers. Genoeg aanleiding voor een eerste interactieve bijeenkomst van het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt,
het samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven.
De ondernemers stonden centraal!

Afb. Ondernemers zoeken lokaal onderdak

Doel was om te komen tot een eenduidig beeld over hun huisvestingssituatie, -wensen en -mogelijkheden in Leidschendam-Voorburg. Beter inzicht krijgen in vraag en aanbod samen met experts in het veld, zoals makelaars, beleggers en adviseurs.
De uitnodiging ging gepaard met een enquête en een mini tijdschrift vol met weetjes, bedrijfsprofielen, vestigingsmotieven en interviews met lokale ondernemers. Een quiz bracht het publiek tijdens de bijeenkomst op eenzelfde kennisniveau. De resultaten van de interactie vormden de basis voor het ontwikkelen van een businesscase voor de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw. Meer >

Strategie voor 1100 ha industrie

Afb. Strategie voor 1100ha industrie

Regio Drechtsteden is de meest geïndustrialiseerde regio van Nederland. Meer dan 45% van de werkgelegenheid in de regio bevindt zich op de 58 bedrijventerreinen,
in totaal ruim 1100 ha. De onderlinge concurrentie leek enorm.
De 6 gemeenten in de Drechtsteden wilden samen keuzes maken om te komen tot één strategie voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en de herstructurering. Samenwerken in plaats van concurreren. Een behoefte aan gezamenlijke afstemming en uitvoering van plannen en ontwikkelingen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als bestuurlijke achterdocht een rol speelt. Maar de wil was er.

De inhoud vormt de basis. Daar vind je elkaar. Een ruimtelijke invalshoek in plaats van een 'traditioneel' economische. Veel begrijpelijke beelden en korte toelichtingen in plaats van lappen tekst. Interactieve sessies met bestuurders en achterban leidden tot een regionale koers met een heldere visie.
Een mechanisme voor snellere plaatsing van bedrijven en het voorkomen van onnodige concurrentie in de Drechtsteden.
Aan de juiste knoppen draaien op de juiste momenten. Meer >

Het werkt met water

Schema Het werkt met water

De Drechtsteden profileren zich steeds meer als één stedelijke regio. Zeker met het ontwikkelen van concreet regionaal economisch beleid op het gebied van bedrijventerreinen, kantorenlocaties, toerisme en recreatie en voorzieningen. Samen met de behoefte aan een geactualiseerd profiel van de regionale economie voldoende aanleiding voor het maken van de visie 'Het werkt met water'. Meer >

Beleid en Draagvlak

MKB Business Award 2014 voor coördinatierol

Niet een bestuurder of een ander boegbeeld, maar het coördinatieteam van het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt ontving dit jaar de MKB Business Award van het MKB Leidschendam-Voorburg tijdens hun nieuwjaarsbijeenkomst. Dit team kreeg de prijs uit ‘waardering voor hun inzet op de achtergrond ten behoeve van de samenstelling, uitvoering en voortgangsbewaking van het jaarlijkse actieplan, alsmede voor hun professionele inbreng in de diverse acties.’. De MKB LV Business Award is de prijs voor de meest verdienstelijke publieke functionaris van het jaar, die een bijdrage heeft geleverd aan de samenwerking tussen ondernemers en de overheid.

Afb. MKB business award 2014

Dit jaar koos het MKB LV voor de medewerkers ‘achter de schermen’. Meer >

Het nieuwe Platform werkt in Leidschendam-Voorburg

Samenwerken aan een beter sociaal en economisch klimaat in Leidschendam-Voorburg.
Een langgekoesterde wens.
Vier wethouders en gedreven bestuurders van het MKB, de KvK, scholen, instanties en bedrijven hebben een platform opgericht.
Ze voeren jaarlijks een actieprogramma uit op basis van een gezamenlijke agenda. Met verbindingen tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt. Samen ondernemen en ondernemend zijn. De effecten zijn steeds beter zichtbaar. Een afname van de regeldruk, een nieuw digitaal horecaloket en gratis applicaties voor smartphones voor ondernemers via het onderwijs. Men werkt aan geschikte huisvesting voor starters en zzp-ers. Ondernemers worden verleid om meer mensen met een beperking in dienst te nemen.
De nieuwe top 5 kansrijke innovaties op het gebied van zorg en welzijn worden opgepakt.

Afb. Actieplan samen ondernemen

Ook trajecten buiten het platform verlopen soepeler nu de samenwerking tussen de partners sterk verbetert. Het succes van 2011 levert een voorzetting van de aanpak op in 2012.
De platformleden durfden zelfs een groter programma op te tuigen nu de structuur staat, het vertrouwen groeit en het bedrijfsleven steeds meer oppakt. Meer >

De wereld draait door in Drecht-steden

Compleet met filmpjes, vlotte presentator, sidekick en publiek. Bestuurders en marktpartijen waren de gasten en het publiek. In een leegstaand kantoor was dé plek om de Kantorenstrategie in concept te presenteren, in een setting á la 'De wereld draait door'. De kantoren in de regio in beeld, het ontstaan,
de ligging, de verbanden,
de milieus, de kwaliteiten en de leegstand.
We kregen de visie van de markt op de markt terug. Het thema leeft,
de opkomst was groot. De strategie werd omarmd.

Artikel Kantorenstrategie

Zo ontstond de High Five,
5 handgrepen voor en door markt en overheid. Een kantorenstrategie in een folder gegoten. Niet meer en niet minder. Aangevuld met een actiepuntenlijst met concrete taken en afspraken, om jaarlijks te actualiseren. Meer >

Modderworstelen in de Merwehaven

De grote rivieren zijn het goud van de stadsregio Rotterdam. Wonen langs het water is populair.
De havenactiviteiten verplaatsen zich naar het westen. Kansen om verouderde havengebieden om te vormen tot woonwijken.
De stadsregio heeft deze opgave op de agenda gezet en in kaart gebracht: 'Pakhuizen en uitzicht'. Het is de grootste opgave van de stadsregio op het gebied van wonen. In totaal maar liefst 900 hectare. Een uitdaging voor gemeenten en ontwikkelaars. En voor de Stadsregio om ze te stimuleren. Als uitvoering van de Woonvisie.
Een interactieve conferentie voor bestuurders, ambtenaren, projectontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen. Met een positieve insteek, obstakels zijn er genoeg. Op een inspirerende plek, uiteraard met uitzicht op pakhuizen.

Afb Modderworstelen in de Merwehaven

Modderworstelen in de Merwehaven, visrestaurants bij Wilhelminahaven, wandelen over pontons bij Waalhaven- Oost en Helicopterhaven Heijplaat. Voor acht havengebieden ontstond een merk en een ontwikkelingsstrategie. Ideeën ontstaan tijdens het congres die naar meer smaken. Meer >

Beleid en Uitvoering

Zaltbommel in mediterrane sferen

Afb. Mediterrane sferen

Crisis? Bij de gemeente Zaltbommel blijven verzoeken voor vestiging van bedrijven binnenstromen. Zaltbommel kent nauwelijks leegstand op bedrijventerreinen en de grondprijzen zijn onlangs zelfs verhoogd.
De gemeente heeft een vestigingsverzoek ontvangen voor een belevingscentrum in mediterrane sferen op een locatie vlakbij het station aan de A2. Een nieuw concept op één van de laatste onbebouwde locaties aan de snelweg. Op de locatie waren kantoren gepland, maar de markt is veranderd. Nieuwe kantoren zijn geen optie meer.
Het vestigingsverzoek vormt de aanleiding voor het opnieuw nadenken over de toekomst van de locatie Spoorveste. De vestiging van dit initiatief vormt een impuls, en wellicht een vliegwiel, voor een nieuwe ontwikkeling van Spoorveste. Maar het kan ook risico’s met zich meebrengen zoals een tegenvallende markt, concurrentie met de binnenstad of een terugtrekkende initiatiefnemer. Nieuwe inzichten in de ontwikkel- en marktkansen vormen de basis voor besluitvorming om de locatie tot ontwikkeling te brengen en het initiatief mogelijk te maken. Meer >

Een maatpak voor de Westelijke Dordtse Oever

Binnen een half jaar een breed gedragen maatregelenpakket ter waarde van 57 miljoen euro. Waarmee Dordrecht een serieus alternatief biedt voor de aanleg van een bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Zo heeft Dordrecht de kans gegrepen. Door zélf de businesscase te ontwikkelen. Door het gedachtegoed van het Rijk slim toe te passen.

Afb. Helikopter

Door de koppeling van het nieuwe terrein aan de herstructurering en aan de Zeehaven. Door de benodigde partijen goed te betrekken en zich verantwoordelijk te laten voelen.
Dordrecht krijgt 35 miljoen euro van Rijk, Provincie en Havenbedrijf Rotterdam voor de realisatie.
De ruimtelijke maatregelen maken het gebied niet alleen aantrekkelijk voor de bovenregionale markt.
De maatregelen geven ook een enorme kwaliteitsimpuls aan de bestaande terreinen. Van claim naar kans! Meer >

Uitvoeringsvrijheid in beleid

De rol van de regio in beheer en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt steeds groter. Regio Drechsteden heeft een behoorlijke ambitie vastgesteld: 110 ha nieuw terrein ontwikkelen op de 'hot spots', 250 ha herstructureren en maximaal 45 ha transformeren.
Een helder kader, een mooie stap. Maar de uitvoering gaat niet vanzelf. De hoogste tijd voor een regionale uitvoeringsstrategie om de vastgestelde ambitie te vertalen in uitvoerbaar beleid.

Eerst het juiste abstractieniveau vinden. Voor een goede balans tussen regio en gemeenten.
De regio kan zich niet bezig houden met 58 individuele bedrijventerreinen. Door te kiezen voor clusters van bedrijventerreinen die relevant zijn voor de regio als geheel.

Afb. Uitvoeringsvrijheid in beleid

De clusters zijn een instrument voor de regio om coördinatie op bedrijventerreinenbeleid te vereenvoudigen.
De clusterbenadering biedt de regio de mogelijkheid om op hoofdlijnen te sturen. En laat het andere betrokken partijen vrij zelf te handelen binnen die regionale kaders. Meer >