Header Beleid enzo

Beleid enzo

Beleid enzo BV
Korte Bergweg 26
3712 AG Huis ter Heide
info@beleid-enzo.nl www.beleid-enzo.nl

Beleid en Strategie

Eén economische agenda voor overheid en ondernemers

De komende jaren willen ondernemers en gemeente zich inzetten om de lokale economie van Leidschendam-Voorburg te versterken. De Economische agenda vormt de kapstok voor alle activiteiten die bijdragen aan de economie en verbindt (ook) het beleid en de uitvoeringsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid, kunst en cultuur, recreatie en toerisme en evenementen met elkaar.

Afb. waaier economische agenda

Investeringen in het profiel en de identiteit van de gemeente vergroten de aantrekkingskracht voor ondernemers en inwoners en zorgen voor een toename van bestedingen in de gemeente. Twintig agendapunten worden gezamenlijk opgepakt om invulling te geven aan de vier prioriteiten: ruimte voor bedrijvigheid, dienstverlening aan ondernemers, stimuleren van een levendige leefomgeving, uitdragen van de kwaliteiten van Leidschendam-Voorburg. Meer >

Kruisbestuiving brengt geluk

Afb. kruisbestuiving brengt geluk

Een ‘gelukkige’ combinatie: klavertje vier! De kern van de visie recreatie en toerisme van de gemeente Leidschendam-Voorburg op één A4-tje. Investeringen moeten de vier belevingswaarden ‘historie’, ‘water’, ‘natuur’ en ‘shopping’ vergroten en een toename van het gebruik en bestedingen genereren. Een combinatie waarin men ‘geluk’ vindt of ‘gelukkig’ van wordt. Bestaande iconen versterken de beeldvorming rond de belevingen van het ‘klavertje vier’. Zij zijn dan ook bij uitstek geschikt om te benutten bij activiteiten op het gebied van vrije tijd en promotie. Kruisbestuiving vindt plaats wanneer recreanten en toeristen tijdens hun activiteiten kennismaken met de andere belevingen in Leidschendam-Voorburg, zodat ze die ook gaan bezoeken. Maar dan moet eerst wel het vrijetijdsaanbod op orde zijn. Meer >

Het doek valt toch niet in Leidschendam

Een onmogelijke opdracht vond men. Ruzie in de tent, maar ook kansen voor cultureel ondernemerschap!

Afb. Het doek valt toch niet

Halvering van de gemeentelijke subsidie voor de theaterfunctie in de gemeente, noodgedwongen fusie van de twee theaterbesturen en tóch twee theaters open willen houden is niet reëel. Een businessplan van ondernemers voor een doorstart van het theater in Leidschendam bood perspectieven, maar niet zonder expertise en extra middelen. Na een intensief traject met de betrokken partijen (gemeente, theaterbesturen, culturele ondernemers en de ondernemersvereniging) is het gelukt om tot een gezamenlijk gedragen strategie en financieel en haalbaar voorstel te komen om beide theaters open te houden. Meer >

Ondernemers zoeken lokaal onderdak

De KvK en het MKB roepen het al jaren in Leidschendam-Voorburg.
De kantorenleegstand is enorm,
maar er is onvoldoende geschikte kleinschalige bedrijfsruimte voor lokale kleinschalige ondernemers, zoals starters en zzp-ers. Genoeg aanleiding voor een eerste interactieve bijeenkomst van het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt,
het samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven.
De ondernemers stonden centraal!

Afb. Ondernemers zoeken lokaal onderdak

Doel was om te komen tot een eenduidig beeld over hun huisvestingssituatie, -wensen en -mogelijkheden in Leidschendam-Voorburg. Beter inzicht krijgen in vraag en aanbod samen met experts in het veld, zoals makelaars, beleggers en adviseurs.
De uitnodiging ging gepaard met een enquête en een mini tijdschrift vol met weetjes, bedrijfsprofielen, vestigingsmotieven en interviews met lokale ondernemers. Een quiz bracht het publiek tijdens de bijeenkomst op eenzelfde kennisniveau. De resultaten van de interactie vormden de basis voor het ontwikkelen van een businesscase voor de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw. Meer >

Strategie voor 1100 ha industrie

Afb. Strategie voor 1100ha industrie

Regio Drechtsteden is de meest geïndustrialiseerde regio van Nederland. Meer dan 45% van de werkgelegenheid in de regio bevindt zich op de 58 bedrijventerreinen,
in totaal ruim 1100 ha. De onderlinge concurrentie leek enorm.
De 6 gemeenten in de Drechtsteden wilden samen keuzes maken om te komen tot één strategie voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en de herstructurering. Samenwerken in plaats van concurreren. Een behoefte aan gezamenlijke afstemming en uitvoering van plannen en ontwikkelingen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als bestuurlijke achterdocht een rol speelt. Maar de wil was er.

De inhoud vormt de basis. Daar vind je elkaar. Een ruimtelijke invalshoek in plaats van een 'traditioneel' economische. Veel begrijpelijke beelden en korte toelichtingen in plaats van lappen tekst. Interactieve sessies met bestuurders en achterban leidden tot een regionale koers met een heldere visie.
Een mechanisme voor snellere plaatsing van bedrijven en het voorkomen van onnodige concurrentie in de Drechtsteden.
Aan de juiste knoppen draaien op de juiste momenten. Meer >

Het werkt met water

Schema Het werkt met water

De Drechtsteden profileren zich steeds meer als één stedelijke regio. Zeker met het ontwikkelen van concreet regionaal economisch beleid op het gebied van bedrijventerreinen, kantorenlocaties, toerisme en recreatie en voorzieningen. Samen met de behoefte aan een geactualiseerd profiel van de regionale economie voldoende aanleiding voor het maken van de visie 'Het werkt met water'. Meer >

Beleid en Draagvlak

Nieuw leven in een oud stationnetje

Afb. nieuw leven in een oud stationnetje

Het oude stationnetje van Huis ter Heide staat leeg en is al jaren te koop. Het pand is een gemeentelijk monument en is in 1901 gebouwd voor de Nederlandse Buurt Spoorweg-maatschappij als dienstwoning en in 1902 verbouwd tot Halte Huis Ter Heide. Na de sluiting van de spoorlijn in 1942 werd het pand een caférestaurant, waarbij de veranda tot serre is verbouwd. Bram van ‘Bram’s pannenkoeken’, een begrip in regio Zeist, bakt pannenkoeken met bakfietsen en bakbrommers op evenementen, bedrijfsfeesten of bij mensen thuis. Maar Bram wil meer. Hij wil een sfeervol pannenkoeken-restaurant en heeft het oude stationnetje van Huis ter Heide op het oog. Een compleet verhaal met de ruimtelijke en financiële mogelijkheden vormt de basis voor de lobby richting gemeente, monumentencommissie, eigenaar, potentiële financiers en andere betrokkenen. Meer >

Tussen de bedrijven door

Afb. tussen de bedrijven door

Een afwisselende show voor en met ondernemers in het theater van Voorburg. De eerste van een jaarlijks terugkomend evenement waar iedereen welkom is met volop ruimte voor inspiratie en netwerk. En waar de gemeente ondernemers, bewoners en andere partners een podium biedt. In een setting á la De Wereld Draait Door kwamen onderwerpen voorbij uit de Economische agenda, die door de gemeente samen met ondernemers is ontwikkeld. Met de wethouder als tafeldame en ondernemers als gasten werden actuele onderwerpen afgewisseld met nieuwsflitsen van De Speld en dans en slagwerk door lokale muzikale ondernemers. Het animo van ondernemers om een pitch te geven over hun bedrijf of activiteit op de zeepkist op het podium was zo groot, dat de zeepkist is meegenomen naar de borrel aansluitend aan de show. Meer >

Platform verbreedt, verbindt en verdiept

Het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt stimuleert leren, werken en ondernemen in Leidschendam-Voorburg en levert veel op. De jaarlijkse actieprogramma’s zorgen voor mooie resultaten en een intensivering van de contacten en samenwerking binnen de gemeente. Bestuurders en medewerkers van gemeente, instanties en bedrijven weten elkaar te vinden. Maar het Platform wil meer. Het Platform wil haar netwerk verbreden en meer ondernemers en grote bedrijven betrekken.

Platform verbreedt, verbindt en verdiept

Daarnaast wil zij meer samenhang in activiteiten met ‘een stip op de horizon’ en de collectieve denkkracht beter benutten. Tijd voor een aanscherping van de structuur én nieuwe rollen voor de platformleden. Meer >

Werk voor de toekomst in Gouda

Om jongeren een succesvolle toekomst te geven én bedrijven in de toekomst goede werknemers te kunnen bieden, is het belangrijk dat opleidingen goed aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven. Hoe? Wat moet er dan gebeuren? Voldoende aanleiding voor het Platform Gouda onderneemt! om een werkcongres te organiseren.

Werk voor de toekomst in Gouda

Als vertrekpunt voor het samen ontwikkelen en uitvoeren van een actieprogramma. Alle belangrijke partijen waren er, ondernemers, onderwijs en overheid, in totaal meer dan honderd deelnemers. De behoefte aan concrete acties bleek groot. Zo gaven studenten aan dat het moeilijk is om een stageplaats te vinden. ‘Omdat ik een meisje ben’. Meer >

Van oude naar nieuwe wijkaanpak

Van oude naar nieuwe wijkaanpak

Een nieuwe wijze van benaderen van wijken en bewoners vraagt om een nieuwe wijkaanpak. In de huidige wijkplatforms wordt regelmatig vergaderd en (vaak negatief) gereageerd op de activiteiten die de gemeente doet of juist niet doet. De nieuwe aanpak gaat uit van een meer positieve en actieve benadering en stimuleert initiatieven van bewoners en instellingen in ‘wijknetwerk’. Een verandertraject met omdenksessies heeft geleid tot actieplannen per wijk, waarbij bewoners en instellingen zélf aan zet zijn om te investeren in hun wijk en waarbij de gemeente in haar nieuwe rol ondersteunt en stimuleert. Denk hierbij aan een talentenscan in de wijk, minicursussen over gebruik van smartphones en tablets door jongeren voor ouderen, een digitaal systeem voor uitwisselen burenhulp, een zwerfafval campagne, een wedstrijd ‘mooiste balkon met groen’, wijkfeesten, een pop-up klusruimte of een boekenkast in de wijk waar iedereen boeken kan plaatsen of lenen. Meer >

MKB Business Award 2014 voor coördinatierol

Afb. MKB business award 2014

Niet een bestuurder of een ander boegbeeld, maar het coördinatieteam van het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt ontving dit jaar de MKB Business Award van het MKB Leidschendam-Voorburg tijdens hun nieuwjaarsbijeenkomst. Dit team kreeg de prijs uit ‘waardering voor hun inzet op de achtergrond ten behoeve van de samenstelling, uitvoering en voortgangsbewaking van het jaarlijkse actieplan, alsmede voor hun professionele inbreng in de diverse acties.’. De MKB LV Business Award is de prijs voor de meest verdienstelijke publieke functionaris van het jaar, die een bijdrage heeft geleverd aan de samenwerking tussen ondernemers en de overheid. Dit jaar koos het MKB LV voor de medewerkers ‘achter de schermen’. Meer >

Het nieuwe Platform werkt in Leidschendam-Voorburg

Samenwerken aan een beter sociaal en economisch klimaat in Leidschendam-Voorburg.
Een langgekoesterde wens.
Vier wethouders en gedreven bestuurders van het MKB, de KvK, scholen, instanties en bedrijven hebben een platform opgericht.
Ze voeren jaarlijks een actieprogramma uit op basis van een gezamenlijke agenda. Met verbindingen tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt. Samen ondernemen en ondernemend zijn. De effecten zijn steeds beter zichtbaar. Een afname van de regeldruk, een nieuw digitaal horecaloket en gratis applicaties voor smartphones voor ondernemers via het onderwijs. Men werkt aan geschikte huisvesting voor starters en zzp-ers. Ondernemers worden verleid om meer mensen met een beperking in dienst te nemen.
De nieuwe top 5 kansrijke innovaties op het gebied van zorg en welzijn worden opgepakt.

Afb. Actieplan samen ondernemen

Ook trajecten buiten het platform verlopen soepeler nu de samenwerking tussen de partners sterk verbetert. Het succes van 2011 levert een voorzetting van de aanpak op in 2012.
De platformleden durfden zelfs een groter programma op te tuigen nu de structuur staat, het vertrouwen groeit en het bedrijfsleven steeds meer oppakt. Meer >

De wereld draait door in Drecht-steden

Compleet met filmpjes, vlotte presentator, sidekick en publiek. Bestuurders en marktpartijen waren de gasten en het publiek. In een leegstaand kantoor was dé plek om de Kantorenstrategie in concept te presenteren, in een setting á la 'De wereld draait door'. De kantoren in de regio in beeld, het ontstaan,
de ligging, de verbanden,
de milieus, de kwaliteiten en de leegstand.
We kregen de visie van de markt op de markt terug. Het thema leeft,
de opkomst was groot. De strategie werd omarmd.

Artikel Kantorenstrategie

Zo ontstond de High Five,
5 handgrepen voor en door markt en overheid. Een kantorenstrategie in een folder gegoten. Niet meer en niet minder. Aangevuld met een actiepuntenlijst met concrete taken en afspraken, om jaarlijks te actualiseren. Meer >

Modderworstelen in de Merwehaven

De grote rivieren zijn het goud van de stadsregio Rotterdam. Wonen langs het water is populair.
De havenactiviteiten verplaatsen zich naar het westen. Kansen om verouderde havengebieden om te vormen tot woonwijken.
De stadsregio heeft deze opgave op de agenda gezet en in kaart gebracht: 'Pakhuizen en uitzicht'. Het is de grootste opgave van de stadsregio op het gebied van wonen. In totaal maar liefst 900 hectare. Een uitdaging voor gemeenten en ontwikkelaars. En voor de Stadsregio om ze te stimuleren. Als uitvoering van de Woonvisie.
Een interactieve conferentie voor bestuurders, ambtenaren, projectontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen. Met een positieve insteek, obstakels zijn er genoeg. Op een inspirerende plek, uiteraard met uitzicht op pakhuizen.

Afb Modderworstelen in de Merwehaven

Modderworstelen in de Merwehaven, visrestaurants bij Wilhelminahaven, wandelen over pontons bij Waalhaven- Oost en Helicopterhaven Heijplaat. Voor acht havengebieden ontstond een merk en een ontwikkelingsstrategie. Ideeën ontstaan tijdens het congres die naar meer smaken. Meer >

Beleid en Uitvoering

Gemeente aan zet in economische samenwerking

Samenwerken met ondernemers en andere partners vormt de basis voor de uitvoering van de Economische Agenda van gemeente Leidschendam-Voorburg. Maar wie begint?

Afb. gemeente aan zet

Er gebeurt al veel op het gebied van economie, recreatie en toerisme, evenementen en kunst en cultuur en er zijn veel plannen en ideeën, maar de samenhang ontbrak. Het stroomlijnen van alle activiteiten en het koppelen aan de prioriteiten brengt overzicht. Om tijdens het zomerreces niet stil te zitten, heeft de gemeente gekozen om die tijd te benutten voor het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma met activiteiten waar met name de gemeente aan zet is. Op die manier hoopt zij ondernemers en andere partners te inspireren om ook hun inzet voor investeringen in de uitvoering van de Economische Agenda te tonen en te organiseren. Meer >

Muziek in de tent

De uitvoering van het Economisch Actieprogramma is in gang gezet, maar resultaten zijn nog onvoldoende zichtbaar. Het Economisch Programma wordt uitgevoerd door de gemeente Zwijndrecht in samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs en andere instanties. Voor raadsleden, ondernemers en andere betrokkenen is het niet altijd even duidelijk wat de stand van zaken rond de 56 acties is.

Afb. muziek in de tent

Verbeterpunten naar aanleiding van een evaluatie van het proces, de inzet en de resultaten tot nu toe helpen mogelijk de uitvoering versnellen, de communicatie over de uitvoering te verbeteren en de juiste impulsen te geven. Meer >

Je eigen platform bouwen

Afb. je eigen platform bouwen

Ruim tweehonderd ondernemers, wethouders, ambtenaren en onderwijsvertegenwoordigers maakten bij de werkconferentie 'Samen werkt meer' plannen om meer werk te realiseren in de arbeidsregio Zuid-Holland Centraal. In interactieve workshops werden best practices gedeeld en verbindingen gelegd om te werken aan de gezamenlijke ambitie: meer werk in de regio. Hoe bouw je een platform voor samenwerking? Welke lokale acties op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt zijn effectief? Wat zijn de randvoorwaarden voor succes en waar liggen nog meer kansen? Conclusie: investeren in een platform waar gemeente, ondernemers en instanties samenwerken, levert veel op als je vooral DOET in plaats van overlegt. Bouw een platformstructuur die past bij de lokale cultuur en durf acties samen te bedenken en uit te voeren. En deel samen de successen. Het vertrouwen groeit en levert veel méér op dan alleen de resultaten van de acties. Meer >

Zaltbommel in mediterrane sferen

Afb. Mediterrane sferen

Crisis? Bij de gemeente Zaltbommel blijven verzoeken voor vestiging van bedrijven binnenstromen. Zaltbommel kent nauwelijks leegstand op bedrijventerreinen en de grondprijzen zijn onlangs zelfs verhoogd.
De gemeente heeft een vestigingsverzoek ontvangen voor een belevingscentrum in mediterrane sferen op een locatie vlakbij het station aan de A2. Een nieuw concept op één van de laatste onbebouwde locaties aan de snelweg. Op de locatie waren kantoren gepland, maar de markt is veranderd. Nieuwe kantoren zijn geen optie meer.
Het vestigingsverzoek vormt de aanleiding voor het opnieuw nadenken over de toekomst van de locatie Spoorveste. De vestiging van dit initiatief vormt een impuls, en wellicht een vliegwiel, voor een nieuwe ontwikkeling van Spoorveste. Maar het kan ook risico’s met zich meebrengen zoals een tegenvallende markt, concurrentie met de binnenstad of een terugtrekkende initiatiefnemer. Nieuwe inzichten in de ontwikkel- en marktkansen vormen de basis voor besluitvorming om de locatie tot ontwikkeling te brengen en het initiatief mogelijk te maken. Meer >

Een maatpak voor de Westelijke Dordtse Oever

Binnen een half jaar een breed gedragen maatregelenpakket ter waarde van 57 miljoen euro. Waarmee Dordrecht een serieus alternatief biedt voor de aanleg van een bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Zo heeft Dordrecht de kans gegrepen. Door zélf de businesscase te ontwikkelen. Door het gedachtegoed van het Rijk slim toe te passen.

Afb. Maatpak

Door de koppeling van het nieuwe terrein aan de herstructurering en aan de Zeehaven. Door de benodigde partijen goed te betrekken en zich verantwoordelijk te laten voelen.
Dordrecht krijgt 35 miljoen euro van Rijk, Provincie en Havenbedrijf Rotterdam voor de realisatie.
De ruimtelijke maatregelen maken het gebied niet alleen aantrekkelijk voor de bovenregionale markt.
De maatregelen geven ook een enorme kwaliteitsimpuls aan de bestaande terreinen. Van claim naar kans! Meer >

Uitvoeringsvrijheid in beleid

De rol van de regio in beheer en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt steeds groter. Regio Drechsteden heeft een behoorlijke ambitie vastgesteld: 110 ha nieuw terrein ontwikkelen op de 'hot spots', 250 ha herstructureren en maximaal 45 ha transformeren.
Een helder kader, een mooie stap. Maar de uitvoering gaat niet vanzelf. De hoogste tijd voor een regionale uitvoeringsstrategie om de vastgestelde ambitie te vertalen in uitvoerbaar beleid.

Eerst het juiste abstractieniveau vinden. Voor een goede balans tussen regio en gemeenten.
De regio kan zich niet bezig houden met 58 individuele bedrijventerreinen. Door te kiezen voor clusters van bedrijventerreinen die relevant zijn voor de regio als geheel.

Afb. Uitvoeringsvrijheid in beleid

De clusters zijn een instrument voor de regio om coördinatie op bedrijventerreinenbeleid te vereenvoudigen.
De clusterbenadering biedt de regio de mogelijkheid om op hoofdlijnen te sturen. En laat het andere betrokken partijen vrij zelf te handelen binnen die regionale kaders. Meer >