De komende jaren willen ondernemers en gemeente zich inzetten om de lokale economie van Leidschendam-Voorburg te versterken. De Economische agenda vormt de kapstok voor alle activiteiten die bijdragen aan de economie en verbindt (ook) het beleid en de uitvoeringsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid, kunst en cultuur, recreatie en toerisme en evenementen met elkaar.

Aanscherping en eindredactie Economische Agenda

Vertrekpunt

Het College van B&W was niet tevreden over een voorliggend concept van de Economische agenda en heeft besloten om het extern te laten herschrijven. De wensen die leefden waren: scherpere keuzes, betere positionering, tekstuele verbeteringen en een meer aantrekkelijke vormgeving. In overleg met de verantwoordelijke wethouders moest overeenstemming ontstaan over een nieuwe opzet en uitwerking van de economische agenda die binnen één week weer bij het College moest liggen om op tijd de besluitvorming in de raad te halen.

Aanpak

In een paar dagen tijd al het aanwezige materiaal doornemen, structureren en verwerken in een nieuwe versie van de Economische Agenda met een nieuwe structuur, lay-out en plaatjes. Deze nieuwe opzet geeft meteen op de eerste pagina de doelen, prioriteiten, het economisch profiel en de beoogde identiteitsontwikkeling van de gemeente weer in tekst en beelden, aangevuld met de twintig agendapunten die gezamenlijk worden opgepakt om invulling te geven aan de vier prioriteiten. De uitkomsten van alle analyses en onderzoeken die er lagen zijn samengevat in een pagina ‘Economische foto als vertrekpunt’. Een volgende pagina is gewijd aan de nieuwe manier van samenwerken met de totstandkoming met ondernemers en andere partners, de financiële ruimte en het vervolg. Tot slot is per prioriteit een ambitie geformuleerd en is per agendapunt aangegeven wie aan zet is: markt of gemeente, samenwerken of eerst samen om de tafel of gemeente aan zet met inbreng van ondernemers.

In een brainstorm met de twee verantwoordelijke wethouders en opdrachtmanager is de nieuwe versie aangescherpt en aangevuld. Voor de agendapunten die nog uitwerking behoeven worden één of meer tafels georganiseerd rond de opgave of het vraagstuk. Op die manier ontstaat er ruimte voor initiatieven, creativiteit en koersbepaling door ondernemers en andere partners. De gemeente doet per tafel een bod voor haar eigen inbreng. Ondernemers en andere partners hebben zo niet alleen de kans gekregen om de economische agendapunten voor de komende jaren mee te bepalen, maar kunnen ook een cruciale rol bij de uitwerking innemen. De rol van ondernemers zal meer initiërend en agenderend kunnen zijn in plaats van vragend. De Economische Agenda is conform planning vastgesteld.

Inzet

Eindredactie van de Economische Agenda. Het ontwikkelen van een nieuwe conceptversie van de economische agenda op basis van een frisse blik op het aanwezige materiaal en de mondelinge terugkoppelingen van de bestuurlijke behandelingen tot nu toe. Het voorbereiden en ondersteunen van de wethouder bij de raadsbehandeling en adviezen voor reacties op ingediende moties en amendementen. Beleid enzo.